Socialdemokratiets budgettale vedr. budget 2018 i Gribskov.
Bo Jul Nielsen (A)

Socialdemokratiets budgettale vedr. budget 2018 i Gribskov.

Budget 2018:

I et demokrati har det politiske flertal altid retten på sin side til at træffe en afgørelse i en sag

eller i dette tilfælde – vedtage et budget – uden at mindretallet bliver hørt eller bliver

inddraget i processen.

Men man kan så spørge sig selv om om det er den rigtige måde, at drive et demokrati og en

kommune på.

Jeg og Socialdemokraterne mener det ikke, men det mener det politiske flertal i Gribskov

kommunes byråd med borgmesteren i spidsen åbenbart.

Hvis det havde været en Socialdemokratisk borgmester der havde siddet for bordenden ved

forhandlingerne, så havde det politiske fokus været et andet sted, og vi må indrømme, at når

vi får muligheden den 1. januar 2018, så åbner vi budgettet igen og trækker det i en retning,

hvor vi sætter velfærden og mennesket først.

Med det nuværende flertal mangler der langsigtede planer på både børne- og ældreområdet,

og der tænkes kun frem til næste valg.

Socialdemokraterne har langsigtede visioner for borgerne i kommunen og de ændringer der

skal til for at nu disse mål, sker ikke i 2018 – måske heller ikke i næste valgperiode, for det

kræver et langt sejt træk, at vende skuden ”Gribskov kommune”, som de sidst 4 år reelt har

sejlet uden kaptajn og styrmand.

Det kræver mod og tålmodighed af både politikere og borgere i kommunen, og det kræver at

vi politikere ikke igen laver en politisk zig-zag kurs, som vi har set de sidste år.

Vores medarbejdere – vores børn og vores ældre kræver stabilitet i kommunen og det står vi

gerne i spidsen for de kommende år.

Og hvor og hvordan vil Socialdemokraterne så planlægge langsigtet?

På børneområdet har Socialdemokraterne igennem de sidste mange år kommet med forslag

om, at der skal ydes en tidlig og ekstraordinær støtte til børn med problemer – også det der

kaldes tidlig indsats.

Vi har været nervøse for, at lille Bo og lille Ulla med problemer i dagligdagen – det kan være

sig i børnehaverne, skolerne eller i familielivet, ville falde igennem systemet og komme ud på

den anden side med svære problemer og have svært ved at tage en uddannelse.

Socialdemokratiet har igennem længere tid ønsket at forebygge frem for at helbrede.

Intet er sket på området og nu kommer regningen i form af udgifter de næste 4 år på omkring

200 mio. kr. på det specialiserede område.

Socialdemokratiet vil de kommende år sætte fokus på tidlig indsats på børneområde, så vi får

hele” børn ud i den anden ende.

Socialdemokraterne vil gerne styrke brobygningen mellem børnehaver og skolerne

– styrke indskolingen og børnenes overgang mellem SFO og skole med flere pædagog timer

– igen indføre sund kost i børnehaverne og skolerne

– og vi ser også gerne på, om vi har den rette bemanding i både børnehaver og skolerne.

Når vores unge er kommet igennem skolesystemet, så er det vigtigt at de lander på den rigtige

hylde i form af en uddannelse.

Nogle tager ud ad kommunen til erhvervsskolerne – andre bruger det lokale gymnasium, som

springbræt for at komme videre, men ikke alle er modne, parate og nogle mangler et par

faglige færdigheder for at komme videre.

I Gribskov kommune har vi et tilbud der hedder ”Produktionsskolen”, som ruster vores unge

til at komme videre i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Vi skal fastholde lokale tilbud til vores unge i kommunen, så når vi får en henvendelse om

økonomiske udfordringer fra Produktionsskolen, så bliver vi nødt til at handle i tide.

Alternativet kan blive, at det lukkes ned og flytter tilbage til Hillerød.

Socialdemokraterne har set på huslejen, som Produktionsskolen betaler til Gribskov

kommune og den ligger på 62.000 kr om måneden – svarende til ca 750.000 kr om året.

En forholdsvis høj husleje i Gribskov kommune.

Vi ønsker i 2018, at finde en fornuftig husleje til Produktionsskolen og en mulighed løsning

kunne være, som i de omkringliggende kommuner, at de fritages for husleje for at fastholde

dem i kommunen.

Når man er et ungt menneske eller blevet voksen – måske taget en uddannelse og stiftet

familie – så kan der opstå udfordringer i familielivet, som man ikke selv kan overskue, og

hvor kommunen ikke kan tilbyde den hjælp, som der er behov for.

Her har vi 2 frivillighedscentre, så på mange områder kan bistå og støtte vores borgere med

de udfordringer de står overfor.

Frivillighedscentrene løfter en kæmpe opgave for borgerne og bidrager aktivt til at

kommunens udgifter ikke øges.

Her burde vi juble højt over den frivillige indsats, så derfor vil Socialdemokraterne i 2018, se

på om muligheden for helt at fritage Frivillighedscentrene for husleje.

Når vi er i voksenlivet – hvor vi har stiftet familie, fået børn og måske børnebørn

hvor vi arbejder meget, også i fritiden med frivilligt arbejde, så er det vigtigt at vi får

muligheden for at ”koble af” i form af kunst og kultur.

Vi elsker alle en god film i biografen, men vi har faktisk også nogle kulturelle ”fyrtårne” i

kommunen, som både får besøg af de lokale, men også af besøgende fra andre kommuner.

Et af dem er Munkeruphus, som de sidste par år har haft det økonomisk svært i forhold til

kommunen, da man det ene år sætter penge af på kommunens budget, hvorefter man det

næste år beskærer beløbet.

Heller ikke kulturinstitutioner kan leve med en politisk zig-zag kurs, så derfor ønsker

Socialdemokratiet, at skabe en økonomisk stabilitet for Munkeruphus, så de har muligheden

for at føre de planlagte udstillinger ud i livet.

Sidst i livet – når vi har forladt arbejdsmarkedet – er ”slidte” – måske fået nedsat syn og

problemer med motorikken – har det svært med rengøringen og madlavningen – og måske

sidder tilbage med et alt for stort hus, som man gerne vil af med, så er det at kommunen igen

må træde til og give en hjælpende hånd.

Vores opgave bliver, at holde vores ældre sundere i længere tid og give dem et liv, hvor de

trives.

Hvor vi på børneområdet taler om ”tidlig indsats”, så vil Socialdemokraterne på

ældreområdet tale om forebyggelse, som er vejen frem i forhold til sundere og mere aktive

ældre.

Sunde og aktive ældre giver mere dem højere livskvalitet, men vil også frigøre mere

økonomi på kommunens budgetter fremadrettet.

Hvis vi ikke gør noget – ikke tænker politisk langsigtet, så vil vi om nogle år have samme

økonomiske udfordring, som vi i dag har på børneområdet.

Og jeg må sige – at det kan blive dyrt.

En anden kvalitet i ældre-livet er at få et sted at bo, når man ikke selv kan magte det store hus

og haven der følger med.

Vi så sidste år den fortvivlede fisker fra Gilleleje, som næsten fra den ene dag til den anden

stod uden en bolig.

Det kan være enten en almen bolig eller en plejehjemsbolig.

Også her skal tænkes langsigtet, og vi skal have dannet os et overblik over behovet for

plejehjemsboliger og hvor behovet er i kommunen.

Det hjælper f.eks ikke at der bygges flere ældreboliger i Gilleleje hvis behovet er i Helsinge

eller omvendt.

Og så skal økonomien selvfølgelig afsættes på kommunens anlægsbudgetter.

Hvad enten man bor i en almen bolig eller i eget hjem som ældre, og er

visiteret til ældremaden fra kommunen, så mener Socialdemokraterne, at man som ældre har

ret til et måltid med næring, som smager godt og udseende mæssigt er indbydende at se på.

Derfor kunne vi godt tænke os, at etablere et lokalt madtilbud på Helsingegården, som kan

producere maden til alle vores ældre i kommunen. Og gerne med lokale råvarer.

Vi ved godt, at det ikke kan ske i 2018, og at der er kontrakter med andre leverandører på

nuværende tidspunkt, men lad os opstarte processen, så vi er klar når kontrakterne udløber.

Til sidst har vi så ældreplejen for kommunens hjemmeboende ældre.

Her vil vi gerne undersøge muligheden for, at der etableres en kommunal enhed under

PlejeGribskov, som i konkurrence med de private leverandører, kan varetage hjemmeplejen

for vores ældre.

Også her ved vi, at der er kontrakter på området – og det respekterer vi selvfølgelig – men

også her vil vi sætte en proces i gang, så vi er klar når kontrakterne udløber.

Socialdemokraterne vil ikke have mere af det samme i Gribskov kommune, men nytænkning

og visioner for borgerne, og ikke kun frem til næste valg.

Socialdemokraterne vil i en anden politisk retning, og igen have borgerne i centrum, og

stemmer derfor nej til den fremlagte budgetaftale.

Socialdemokraterne vil ”Velfærd først”

Bo Jul Nielsen (A)

Bo Jul Nielsen (A)

Med venlig hilsen

Bo Jul Nielsen
Socialdemokratiet.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.